editing disabled


Haitian Kreyòl Resources

from Hesperian Health GuidesEnglish – Español – Kreyòl – FrançaisS

English
Español
Kreyòl
Français
Sac
Saco
Sak
Sac
Saccharine
Sacarina
Sik atifisyèl
Saccharine
Sacroilitis
Sacroilitis
Anflamasyon jwenti
Inflammation des jointures
Sacrolumbar
Sacrolumbar
Nan do anba
Sacro lombaire
Safe (salubrious)
Salubre
Ki bon pou lasante
Salubre
Sagittal
Sagital
Nan fòm yon flech
Sagittal
Salicylate
Salicilato
Sèl ak asid salisilik
Salicylate
Salicylic acid
Ácido salicílico
Asid salisilik
Acide salicylique
Salicylism (salicylate toxicity)
Salicilismo
Kondisyon toksik akoz twòp asid salislik ki nan aspirin
Salicylisme
Saliva
Saliva
Krache, saliv
Salive
Salivary glands
Salivares; glándulas salivares
Glann ki bay saliv
Glandes salivaires
Salmonella
Salmonela
Salmonèl, bakteri entestin
Salmonelle
Salpingitis
Salpingitis
Enflamasyon twonp (iteris)
Salpingite
Salt
Sal
Sèl
Sel
Salty
Salado
Sale
Salé
Sample
Muestra
Echantiyon
Echantillon
Sanitary
Sanitario
Ki gen pou wè ak lasante
Sanitaire
Saphenous
Safena
Venn nan janm
Saphène
Saprophyte
Saprófito
Ki manje sak mouri
Saprophyte
Sarcoma
Sarcoma
Timè maliy
Sarcome
Sarcoma, kaposi's
Sarcoma de Kaposi
Timè maliy de Kapozi
Sarcome de Kaposi
Saturation
Saturación
Satire, plen
Saturation
Saturation, oxygen
Saturación de oxígeno
Plen oksijen
Saturation d’oxygène
Save, to
Salvar
Sove
Sauver
Scab
Postilla, Costra
Krout
Croûte
Scabicide
Escabicida
Ki geri gal, gratel
Scabicide
Scabies
Escabiosis
Gal, gratèl
Scabiose, gale
Scabies
Roña, Sarna
Gal
Gale
Scabies
Sarna
Gratèl
Gale
Scale (for weighing) [as noun]; weighs [verb]
Pesa
Balans
Balance
Scalpel
Bisturí, Escarpelo
Kouto chiriji
Scalpel, bistouri
Scaly; flaky
Escamoso(a)
Ekay
Écailleux(se)
Scan; tracking
Rastreo
Retrase
Dépister
Scapel
Bisturí
Ti kouto fen pou opere, bistouri
Bistouri
Scapula
Omoplato
Omoplat
Omoplate
Scapula; shoulder blade
Escápula
Zo nan zepòl
Os scapulaire
Scar
Cicatriz
Mak, sikatris
Cicatrice
Scar formation
Cicatrización
Gerizon
Cicatrisation
Scarlet fever
Escarlatina
Fyèv kontajyè
Scarlatine
Schizophrenia
Esquizofrenia
Maladi nan tèt, fòl, pa byen nan tèt
Schizophrénie
Sciatica
Ciática
Afeksyon nè siyatik
Sciatique
Science
Ciencia
Syans
Science
Scissors
Tijera
Sizo
Ciseaux
Sclerosis
Esclerosis
Eskleroz
Sclérose
Sclerotic
Esclerótica
Ki gen eskleroz
Sclérotique
Scoliosis
Escoliosis
Do koube
Scoliose
Scratch
Arañazo
Grafiyen, kòchi
Égratignure
Scratch oneself, to
Rascarse
Grate
Se gratter
Scratch, to
Rascar
Grate
Gratter
Screen
Pantalla
Èkran
Écran
Scrotum
Escroto
Sak grenn
Scrotum
Scurvy
Escorbuto
Maladi akoz mank vitamin C
Scorbut
Sea-sick, dizzy
Mareado
Toudi, lawouli
Atteint du mal de mer
Seal, to
Obturar
Bouche
Obturer
Search and rescue
Búsqueda y rescate
Sovtaj
Opération de sauvetage
Seated; sitting (adj)
Sentado(a)
Chita
Assis(se)
Seborrhea
Seborrea
Grès
Séborrhée
Seborrheic dermatitis
Dermatitis seborreica
Maladi po sou fòm grès
Dermatite séborique
Secondary
Secundario(a)
Sekondè
Secondaire
Secondary care
Atención secundaria
Dezyèm nivo swen sante
Soins secondaires
Secretary
Secretaría
Sekretariya
Secrétariat
Secretion
Secreción
Sekresyon
Sécrétion
Sedate, to
Sedar
Bay yon trankilizan
Apaiser, Calmer
Sedated
Sedado(a)
Ki te pran yon sedatif
Sous l’effet d’un sédatif
Sedative
Ansiolítico
Medikamen ki bese anksyete
Anxiolytique
Sedative
Sedante
Sedatif, kalman
Sédatif
Sedentary
Sedentario(a)
Ki pa fè egzesis
Sédentaire
Sediment
Sedimento
Ma
Sédiment
Sedimentation
Sedimentación
Fòmasyon ma
Sédimentation
See, to
Ver
Wè, gade
Voir
Segment
Segmento
Moso
Segment
Segregation
Segregación
Separasyon
Ségrégation
Select, to
Seleccionar
Chwazi
Sélectionner
Selection
Selección
Seleksyon
Sélection
Selective
Selectivo(a)
Selektif
Sélectif (ve)
Self-Care
Autocuidado
Bay pwòp tèt ou swen
Auto soins, se soigner soimême
Self-Medication
Automedicación
Bay tèt ou medikaman ou vle
Automédication
Semen
Semen
Dechaj
Liquide séminal, sperme
Semiotic
Semiótica
Etid siy
Sémiotique
Senile
Senil
An anfans
Sénile
Senility
Senilidad
Vyeyès
Sénilité
Senior citizen
Anciano(a)
Gran moun aje
Personne âgée
Sensation
Sensación
Sansasyon
Sensation
Sense (5 senses or instinct)
Sentido
Sans
Sens
Sensible
Sensible
Sansib
Sensible
Sensitivity
Sensibilidad
Sansibilite
Sensibilité
Sensitization
Sensibilización
Sansibilizasyon
Sensibilisation
Sensory
Sensorial
Sans
Sensoriel (le)
Sensual
Sensual
Sansyèl
Sensuel
Separation
Separación
Separasyon
Séparation
Sepsis
Sepsis
Enfeksyon
Sepsis, infection
Septic
Séptico(a)
Kontaminen ak mikwòb
Septique
Septicemia
Septicemia
Enfeksyon san
Septicémie
Septum
Septum
Klwazon nazal
Cloison nasale, septum nasal
Septum
Tabique
Klwazon
Cloison
Septum, Nasal
Tabique nasal
Zo nan nen
Os du nez
Sequelae
Secuela
Sekèl
Séquelles
Sequential
Secuencial
Sekans
En séquence
Serious
Grave
Grav
Grave
Serious
Serio(a)
Serye
Sérieux(se)
Serious disease
Enfermedad grave
Maladi grav
Maladie grave
Seroconversion
Seroconversión
Devlopman antikò ou ka idantifye
Développement d’anticorpsdétectables
Serological
Serológico(a)
Sewolojik
Sérologique
Serology
Serología
Sewoloji
Sérologie
Seronegative
Seronegativo(a)
Sewonegatif
Séronégatif (ive)
Seropositive
Seropositivo(a)
Sewopozitif
Séropositif (ive)
Serotype
Serotipo
Sewotip
Sérotype
Serovigilance
Serovigilancia
Veye pati sewòm la
Sérovigilance
Serum
Suero
Sewòm
Sérum
Sex; intercourse
Sexo
Sèks
Sexe
Sexual abuse
Abuso sexual
Abi seksyèl
Abus sexuel
Sexual chromosome
Cromosoma sexual
Kromozòm seksyèl
Chromosome sexuel
Sexual education
Educación sexual
Edikasyon seksyèl
Education sexuelle
Sexual harassment
Acoso sexual
Anbète seksyèlman
Harcèlement sexuel
Sexuality
Sexualidad
Seksyalite
Sexualité
Sexually Transmitted Infection; STI
Enfermedad de transmisión sexual; ETS
Maladi ki transmèt nan fè sèks (fè bagay)
Maladies sexuellement transmissibles MST
Sheath
Vaina
Genn
Gaine
Shigella
Shigella
Chigela
Shigella
Shigellosis
Shigelosis
Maladi atrapan
Shigellose
Shipping
Envío
Anvwa
Envoi
Shirt
Camisa
Chemiz
Chemise
Shiver
Escalofrío
Frison
Frisson
Shock, to
Emocionar
Pran emosyon
Emouvoir, émotionner
Shorten, to
Acortar
Rann pi piti
Écourter
Shoulder
Hombro
Zepòl
Epaule
Shout
Grito
Rèl
Cris
Sialogogues
Sialagogo
Ki fè dlo nan bouch
Sialagogue
Sick
Enfermo
Malad
Malade
Sick with a cold
Agripado
Grip
Enrhumé
Sickle cell
Drepanocito
Ki gen pou wè ak maladi drepanositoz
Drépanocyte
Sickle cell anemia
Anemia falciform
Anemifalsifòm
Anémie falciforme
Sickle cell disease
Anemia falciforme; drepanocitemia
Drepanositoz, maladi
Drépanocytose
Sickness
Enfermedad
Maladi
Maladie
Siderosis
Sideropenia
Mank fè
Sidéropénie
Sig (dosing plan, as in prescription)
Posología
Kantite
Posologie
Sigmoid; sigmoidal
Sigmoide; sigmoideo(a)
Sigmoyid, pati ant kolon ak tou deyè (bounda)
Sigmoïde
Sign
Signo
Siy
Signe
Signal
Señal
Siyal
Signal
Signature
Firma
Siyati
Signature
Significant
Significativo(a)
Ki gen enpòtans
Significatif
Similar
Similar
Sanble
Similaire
Simulated
Simulado(a)
Fè sanblan, fente
Simulé (e)
Single-cell
Unicelular
Ki gen yon sèl selil
Unicellulaire
Sinovitis
Sinovitis
Sinovit, enflamasyon sinovyal
Synovite
Sinus; breast
Seno
Tete
Sein
Sinuses paranasal
Senos paranasales
Chè nan nen
Sinus nasaux
Sinusitis
Sinusitis
Sinizit
Sinusite
Situation
Situación
Sitirasyon
Situation
Sixth
Sexto(a)
Sizyèm
Sixième
Size
Tamaño
Grandè
Grandeur
Size (as in clothing); waist
Talla
Tay
Taille
Skeleton
Esqueleto
Eskèlèt
Squelette
Skin
Dermis
Po
Peau
Skin
Piel
Po
Peau
Skin irritation
Dermatitis irritante
Maladi po ki grate, irritan
Dermatite irritante
Skin, cracked
Piel agrietada
Po chire
Peau gercée
Sleep inducing
Adormecedor(a)
Ki andòmi, ki fè moun dòmi
Qui endort
Sleep, to
Dormir
Dòmi
Dormir
Sleep; dream
Sueño
Rèv
Rêve
Sleeping pill
Somnífero
Somnifè, ki fè dòmi
Somnifère
Sleepwalking
Sonambulismo
Sonanbil, ki mache nan dòmi
Somnambulisme
Slimming; weight loss
Adelgazamiento
Megri
Amaigrissement
Slit; crack; split
Hendidura
Tou
Incision
Slowly
Despacio
Dousman
Doucement
Small
Diminuto(a)
Piti piti
Tout petit, minuscule
Small
Pequeño(a)
Piti
Petit (e)
Small pox
Viruela
Varyòl
Variole
Smear
Frotis
Prelevman yo mete sou yon ti lam pou egzaminen
Frottis
Smell, sense of
Olfato
Sans santi
Odorat
Smell, to
Oler
Santi
Sentir
Smile
Sonrisa
Ti ri
Sourire
Smoke, to
Fumar
Fimen
Fumer
Smoker
Fumador
Ki fimen
Fumeur
Smooth
Liso(a)
Lis
Lisse
Smooth
Suave
Dousman
Suave, doux, douce
Snake
Serpiente
Sèpan, koulev
Serpent
Sneeze
Estornudo
Estènen
Éternuement
Sneeze, to
Estornudar
Etènye
Éternuer
Soap
Jabón
Savon
Savon
Social conditions
Condiciones sociales
Kondisyon sosyal
Conditions sociales
Social wellbeing
Bienestar social
Byenèt sosyal
Bien-être social
Social worker
Asistente social
Travayè sosyal
Travailleur social
Society
Sociedad
Sosyete
Société
Soft; bland
Blando(a)
Mou
Mou/Molle
Soften, to
Ablandar
Vinn mou
Ramollir
Softening
Reblandecimiento
Tisi ou ògan kap vin mou, kap lage
Amollissement
Sole; bottom of the foot
Planta del pie
Plant pye
Plante du pied
Solid
Sólido(a)
Solid
Solide
Soluble
Soluble
Ki deleye
Soluble
Solution
Solución
Solisyon
Solution
Solution, gargling
Solución para gargarismos
Solisyon pou fè gagari
Solution pour faire des gargarismes
Solution, saline
Solución salina
Solisyon sèl, dlo ak sèl
Solution saline
Solvent
Disolvente
Pwodwi pou deleye
Dissolvant
Soma
Soma

Soma
Somatic
Somático(a)
Ki gen pou wè ak kò
Somatique
Somatization
Somatización
Pwosesis kote mantal la afekte kò a
Somatisation
Somnolence
Somnolencia
Kò lage, anvi dòmi tout tan
Somnolence
Son
Hijo
Pitit gason
Fils
Soon
Pronto
Vit
Prompt
Soporific
Soporífero(a)
Ki fè ou dòmi
Soporifique
Sore throat
Dolor de garganta
Doulè nan gòj
Mal de gorge
Sound
Sonido
Son
Son
Soup; broth
Caldo
Bouyon
Bouillon
Sour
Agrio(a)
Brak
Aigre
Source
Fuente
Sous
Source
Source of the illness
Foco de la enfermedad
Sous maladi a
Source de la maladie
Soy
Soya
Soya
Soya, Soja
Spasm
Espasmo
Kontraksyon misk ki brisk
Spasme
Spastic
Espasmódico(a)
Ki gen espasm
Spasmodique
Spastic
Espástico(a)
Ki rèd, ki pa ka bouje
Spastique
Spasticity
Espasticidad
Ki gen tandans fè espasm
Spasticité
Speak, to
Hablar
Pale
Parler
Specialist
Especialista
Espesyalis
Spécialiste
Species
Especie
Espès
Espèce
Specific
Específico(a)
Espèsifik
Spécifique
Spectrum
Espectro
Group mikwòb
Spectre
Speculum
Espéculo
Enstriman pou ekate yon ouveti
Spéculum
Sperm
Esperma
Espèm, dechay
Sperme
Spermatozoid
Espermatozoide
Spèmatozoyid
Spermatozoïde
Spermicide
Espermicida
Krèm ou jèl ki touye espèm(dechay)
Spermicide
Sphenoid
Esfenoides
Zo nan tèt
Sphénoïde
Sphincter
Esfínter
Misk tou dèyè (bounda)
Sphincter
Sphincterectomy
Esfinterectomía
Egzamen misk toudèyè (bounda)
Sphinctérectomie
Spina bifida
Espina bífida
Zo rèldo ak de pwent
Épine bifide
Spinal cord
Médula espinal
Mwèl nan do
Moelle épinière
Spine
Espina dorsal
Zo rèldo
Épine dorsale
Spirit
Espíritu
Lespri
Esprit
Spleen
Bazo
Larat
Rate
Spondylitis
Espondilitis
Vètèb anfle
Spondylite
Sporadic
Esporádico(a)
De tanzantan
Sporadique
Sport
Deporte
Espò
Sport
Spouse
Esposo(a)
Mari/ Madam
Époux/ Épouse
Spouse
Marido
Mari
mari
Sprain
Esguince
Antòs
Entorse
Sprain
Torcedura
Antòs
Entorse
Sprained
Torcido(a)
Tode
Tordu (e)
Spring (the season)
Primavera
Prentan
Printemps
Sprue
Esprue
Maladi trip (entesten)
Sprue
Spur
Espolón
Zo pwenti
Éperon sous-calcanéen
Sputum
Esputo
Krache
Crachat
Squatting
Cuclillas
Akoupi
Accroupi
Stab wound
Herida de arma blanca
Blese ak kouto
Blessure par arme blanche
Stabbing pain; shooting pain
Punzada
Pwent
Élancement
Stain; blemish
Mancha
Tach
Tache
Staphylococcemia
Estafilococemia
Enfekte ak estafilokòk
Staphylococcie
Staphylococcus
Estafilococo
Bakteri estafilokòk
Staphylocoque
Starch
Almidón
Lanmidon
Amidon
Starving
Hambriento(a)
Ki grangou
Affamé (e)
State
Estado
Eta
État
State of health
Estado de salud
Eta sante
État de santé
Statistic
Estadística
Estatistik
Statistique
Stature
Estatura
Wotè
Stature
Steatorrhoea
Esteatorrea
Twòp grès nan kaka
Excès de gras dans les matières fécales
Stenosis
Estenosis
Kondwi ou tib retresi
Sténose
Sterile
Estéril
Esteril, pa ka fè pitit
Stérile
Sterility
Esterilidad
Ki gen pou wè ak esteril
Stérilité
Sterilization
Esterilización
Esterilizasyon
Stérilisation
Sternal angle; manubriosternal joint
Manubrio esternal
Manivèl
Manivelle du sternum
Sternocleidomastoid
Esternocleidomastoideo(a)
Misk nan kou
Sterno-cléido-mastoïdien,muscle au cou
Sternum
Esternón
Estènòm
Sternum
Stethoscope
Estetoscopio
Sonn pou tande bwi nan kò
Stéthoscope
Stiffen
Anquilosar
Pa ka bouje
Ankyloser
Stigma
Estigma
Mak sou po
Stigmate
Stimulant
Estimulante
Estimilan
Stimulant
Stimulation
Estimulación
Estimilasyon
Stimulation
Stimulus
Estímulo
Ki fè aji
Stimulus
Stink; foul odor
Apestar, Fetidez
Santi move
Puer, odeur fétide
Stomach
Estómago
Lestomak
Estomac
Stomach, sick to the
Mal estómago
Mal vant, doulè nan lestomak
Mal a’ l’estomac
Stomatitis
Estomatitis
Bouch anfle
Stomatite
Stomatologist; dentist
Estomatólogo, Dentista
Dantis
Dentiste, stomatologue
Stone
Cálculo
Kalkil, pyè
Calcul, pierre
Stone
Piedra
Pyè, woch
Pierre, caillou
Stone, urinary
Ureterolitiasis
Pyè nan kanal pipi
Formation de calcul dans l’urètre
Stones, kidney; renal calculi
Piedras en el riñón
Pyè nan ren
Pierres aux reins
Stop, to
Parar
Rete
Arrêter
Strabismus
Estrabismo
Je lanvè
Strabisme
Strabismus; crossed eyes
Bizco(a)
Je vèron, je kontre
Loucher, strabisme
Strange; foreign
Extraño(a)
Biza, dwòl
Bizarre, rare
Strawberry
Fresa
Frèz
Fraise
Streak; line
Raya
Liy
Ligne
Strength; potency
Potencia
Pisans
Puissance
Streptococcus
Estreptococo
Bakteri
Streptocoque
Streptococcus
Streptococus
Bakteri ki koze enfeksyon grav
Streptocoque
Streptokinase
Estreptoquinasa; estreptocinasa
Medikaman
Streptokinase
Streptomycin
Estreptomicina
Antibyotik pou tibèkiloz
Streptomycine
Stress
Estrés
Estrès, presyon
Stress
Stretcher
Camilla
Sivyè, branka
Brancard
Stria; stretch mark
Estría
Mak sou po ki te tire twòp
Vergeture
Strokes, brush
Pinceladas
Mete yon likid sou yon pati nan kò a
Badigeonnage
Strongyloidiasis
Estrongiloidosis
Parazit
Strongyloïdose
Structure
Estructura
Estrikti
Structure
Stump
Muñón
Mwayon
Moignon
Stupor
Estupor
Etone, sipriz, pat atann
Stupeur
Stutterer
Tartamudo
Bege
Bègue
Stye
Orzuelo
Klou nan je
Orgelet
Sub-acute
Subagúdo(a)
Yon kondisyon ki pa sevè ni ki poko kwonik
Subaigu
Sub-clinical
Subclínico(a)
San siy
Sous-clinique
Sub-dural
Subdural
Anba dimè
Subdural (le)
Subcapsular
Subcapsular
Anba kapsil
Sous-capsulaire
Subcostal
Subcostal
Anba kòt
Sous-cotes
Subcutaneous
Subcutáneo(a)
Anba po
Sous-cutanée
Subdural hematoma
Hematoma subdural
Boul san anba zo tèt
Hématome sud dural
Subgroup
Subgrupo
Sougroup (ti group nan group)
Sous- groupe
Subjective
Subjetivo(a)
Sijektif
Subjectif (ive)
Sublingual
Sublingual
Anba lang
Sublingual
Submandibular
Submandibular
Anba machwa
Sous- mandibulaire
Submucosa
Submucosa
Anba mikis
Sous- muqueuse
Subphrenic
Subfrénico(a)
Anba frenik la
Sous- phrénique
Subscapular
Subescapular
Sibeskapilè, pati nan kò a
Subscapulaire
Substance
Sustancia
Sistans
Substance
Substitute, breastmilk
Sustitutos de la leche materna
Sa ki ranplase lèt manman
Substitut du lait maternel
Substitution; replacement
Sustitución
Ranplase
Substitution, remplacement
Substitutions; replacement
Sustituto
Ranplasman
Substitut, remplaçant
Substrate
Sustrato
Kouch
Substrat
Suck, to
Chupar
Souse
Sucer
Suck, to
Succionar
Rale yon likid
Sucer
Suckle, to
Mamar
Tete
Téter
Suction
Succión
Souse
Succion
Suction cup
Ventosa
Vantouz
Ventouse
Sudden
Repentino
Sanzatann, toudankou
Soudain
Sudden
Súbito(a)
Sibit
Subitement
Sudden disease
Enfermedad repentina
Maladi sanzatan
Maladie soudaine
Suffer
Padecer
Soufri
Souffrir
Suffer, to
Sufrir
Soufri
Souffrir
Suffer, to; ill, to be
Adolecer
Soufri
Souffrir
Suffering
Padecimiento
Soufrans
Souffrance
Suffering
Sufrimiento
Soufrans, doulè
Souffrance
Suffering; anguish
Agonía
Ap trepase
Agonie
Sufficient
Suficiente
Sifizan, ase
Suffisant (e)
Sugar
Azúcar
Sik
Sucre
Suggest, to
Sugerir
Sijere
Suggérer
Suicide
Suicidio
Touye tèt li
Suicide
Summarize, to
Resumir
Rezime
Résumer
Summary
Resumen
Rezime
Résumé
Summer
Verano
Ete
Été
Sun
Sol
Solèy
Soleil
Super-infection
Superinfección
Anpil enfeksyon
Super infection
Superciliary
Superciliar
Ki gen pou wè ak sousi
Sourcilière
Superficial
Superficial
Sipèfisyèl
Superficielle
Superior
Superior
Siperyè
Supérieur
Superstition
Superstición
Kwayans popilè
Superstition
Supervise, to
Supervisar
Sipevizè
Superviser
Supine; lying face up
Decúbito supino
Kouche sou do
Décubitus dorsal
Supper
Cena
Manje
Repas
Supperate; ooze; discharge, to
Supurar
Ekoulman pi
Suppurer
Supperation; discharge
Supuración
Ekoulman pi
Suppuration
Supplement
Suplemento
Di plis, an plis
Supplément
Supplement, vitamin
Suplemento vitamínico
Vitamin an plis
Supplément vitaminique
Supply, to
Abastecer
Fè pwovizyon, ravitaye
Approvisionner, ravitailler
Suppository
Supositorio
Sipozitwa
Suppositoire
Suppression
Supresión
Wete
Suppression
Supraclavicular
Supraclavicular
Anwo klavikil
Supra claviculaire
Supraventricular
Supraventricular
Anwo vantrikil
Supra ventriculaire
Supraventricular arrhythmia
Arritmia supraventicular
Batman kè ki pa regilye ki gen pou wè ak sak anwo vantrikil la
Arythmie supra ventriculaire
Sure
Seguro(a)
Si
Sûr (e)
Surgeon
Cirujano
Chirijyen
Chirurgien
Surgery
Cirugía
Chiriji, operasyon
Chirurgie
Surgical
Quirúrgico(a)
Ki gen pou wè ak operasyon
Chirurgical (e)
Surgical gloves
Guantes quirúrgicos
Gan pou opere
Gants chirurgicaux
Surplus
Sobra
Rès
Reste
Surrounding; environment of
Entorno
Antouraj, anviwónman
Entourage, environnement
Surveillance, health
Vigilancia sanitaria
Siveyans sanitè
Vigilance, surveillance sanitaire
Survive, to
Sobrevivir
Kap debat pou rete an vi
Survivre
Survivor
Sobreviviente
Ki rete an vi
Survivant
Susceptible
Susceptible
Sansib
Susceptible
Suspension
Suspensión
Rete, sispann
Suspension
Suttering; stammering
Tartamudez; tartamudeo
Begeye
Bégayer
Suture
Sutura
Kouti
Suture
Suture; stitch, to
Suturar
Koud
Suturer
Swallow
Tragar
Vale
Avaler
Swallowing
Deglución
Vale
Déglutition
Sweat
Sudor
Swe
Sueur, transpiration
Sweat, to
Sudar
Swe
Suer, transpirer
Sweats, night
Sudores nocturnos
Swe lanwit
Sueurs nocturnes
Sweet
Dulce
Dous
Doux(ce)
Sweet
Sacarosa
Sik nan fwi, kann a sik, bètwouj
Saccharose
Swell, to
Entumecer
Anfle
Tuméfier
Swell, to
Hinchar
Gonfle
Enfler
Swelling
Engrosamiento
Angrese
Épaississement, engraisser
Swelling
Hinchazón
Gonfle
Gonflement
Swelling
Tumefacción
Anfle
Tuméfaction
Swollen
Hinchado
Anfle, anflamasyon
Enflé (e)
Symmetric
Simétrico(a)
Menm sou tou de bò
Symétrique
Sympathomimetic
Simpatomimético(a)
Ki fè grimas men ki agreyab
Sympatico- mimétique
Symptom
Síntoma
Sentòm
Symptôme
Symptom, late
Síntoma tardío
Sentòm retade
Symptôme retardé
Symptom, simulated
Síntomas simulados
Sentòm fente
Symptômes simulés
Symptomatic
Sintomático(a)
Sentòmatik, ki gen pou wè ak sentom
Symptomatique
Symptomatology
Sintomatología
Sentomatoloji, ki etidye sentòm
Symptomatologie
Synapse
Sinapsis
Pwosesis kominikasyon ant neiwon
Synapse
Syncope
Síncope
Pèt konesans yon ti moman
Syncope
Syncronous
Sincrónico(a)
An menm tan
Synchronique
Syndrome
Síndrome
Sendròm
Syndrome
Syndrome, Down
Síndrome de Down
Sendròm Down, trizomik
Syndrome de Down
Syndrome, nephrotic
Síndrome nefrótico
Sendròm nefrotik (ki gen pou wè ak ren)
Syndrome néphrétique
Synergistic
Sinérgico(a)
Kapasite pou aji ansanm
Synergique
Synergy
Sinergia
Abilite pou plizyè moun ou gwoup pou aji ansanm ak pi plis siksè pase si yo travay pou kont yo
Synergie
Synonymous
Sinónimo
Mo sans tokay
Synonyme
Synovial
Sinovial
Sinovial, likid nan jwenti
Synovial
Synovial effusion
Derrame sinovial
Anpil ekoulman likid ki nan jwenti (atikilasyon)
Épanchement liquide synovial
Synthesis
Síntesis
Sentèz, ramase lide
Synthèse
Syphilis
Sífilis
Sifilis
Syphilis
Syphilitic
Luético(a)
Ki gen sifilis
Syphilitique, luétique
Syphilitic
Sifilítico(a)
Ki gen sifilis
Atteint de syphilis
Syringe
Jeringuilla, Jeringa
Sereng
Seringue
Syrup
Jarabe
Siwo
Sirop
System, Health
Sistema de salud
Sistèm sante
Système de santé
System, life support
Sistema de manutención de la vida
Sistèm pou kenbe lavie
Système de maintien de la vie
Systematic
Sistemático(a)
Repete tout tan, otomatik
Systématique
Systemic
Sistémico(a)
Fè pati yon sistèm
Systémique
Systole
Sístole
Sistòl, kontraksyon kè a
Systole
Systolic
Sistólico(a)
Ki gen pou wè ak sistòl
Systolique

English – Español – Kreyòl – Français